hidelogo
بومرنگ | سایت تفریحی،سرگرمی،پزشکی،عکس،فالچهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تعبیر خواب زندان | سایت تفریحی بومرنگ

 

 

 

 

تعبیر خواب زندان و زندانی شدن | دیدن خواب حبس شدن چه معنایی دارد؟

 

 

 

در اینبخش تعبیر خواب زندان و زندانی شدن را بررسی میکنیم. حتماً تا
بحال خواب دیده اید کـه جایی حبس شده اید، مکان می تواند زندان باشد یا یک
چهار دیوار ناشناس یا حتی درون وسایل نقلیه و… اما مهم حبس بودن اسـت، این
خواب تعابیر زیادی دارد و بستگی بـه مکان و حالت شـما در آن حالت دارد،
بعضی زندانی هستند اما بعضی در عین زندانی بودن توانایی حرکت را هم ندارند،
در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم.

 

 

 

تعبیر خواب زندان

 

بنا بـه گفته تونی کریسپ دیدن زندان در خواب اشاره بـه زندان‌هاي دارد
کـه بـه دست خود مـا و از اضطراب، الگوهای اخلاقی، مفاهیم خوب و بد و درست و
نادرست ساخته می شوند.

 

 

 

معبرین غربی

 

دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت اسـت. شـما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس اسانی کنید.

 

 

 

دیدن زندان در خواب میتواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد کـه سودی
بشما نمیرساند. احساسی کـه زندگی شـما حول محور خوشحالی شخص دیگری میچرخد.

 

 

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید

 

زندان بـه خواب دیدن گور و بلا اسـت و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن
دشمنان. اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل کـه خداوند بـه تمامی
بیابد.

 

 

 

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شـما رهایی اسـت از غم و اندوه و
گرفتاری‌هاي زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این اسـت و گرفتاری
اسـت و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

 

 

 

لوک اویتنهاو میگوید

 

زندان بازپروری: شایعات، غیبت کردن

 

 

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 

دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

 

 

 

آنلی بیتون می گوید:

 

دیدن زندان در خواب، نشانه آن اسـت کـه کارهایی انجام می دهید کـه متأسفانه بـه زیان خودتان تمام خواهد شد.

 

 

 

تعبیر خواب زندان نا آشنا «مجهول»

 

اگر کسی بیند در زندان بودو آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک اسـت، زیرا کـه زندان مجهول گور اسـت.

 

 

 

تعبیر خواب زندان آشنا «معروف»

 

اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند

 

 

 

تعبیر خواب زندانی شدن

 

اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه آن اسـت کـه از محیط خانواده ناراضی خواهید بودو شغل خودرا از دست خواهید داد.

 

 

 

تعبیر خواب فرار از ازندان

 

فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت اسـت.

 

 

 

تعبیر خواب از زندان آزاد شدن

 

اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید کـه غم و اندوه فراوانی در انتظار شـما اسـت.

Likes0Dislikes0
نظرات و ارسال نظر